Obchodné podmienky

Ikona obchodných podmienok.

Kupujúcim online kurzu, konverzácie alebo poradenského programu nemeckého jazyka pre oblasť gastronómie a hotelierstva je spotrebiteľ, dodávateľom je Mgr. Mária Nikelová.

Kupujúci si môže objednať buď online kurz nemeckého jazyka pre čašníkov a servírky alebo online kurz nemeckého jazyka pre kuchárov a kuchárky. K online kurzu má kupujúci prístup na obdobie 1 roka. Kupujúci si môže takisto objednať poradenský program na obdobie uvedené v objednávke pri platbe, jednorazovú konverzáciu nemeckého jazyka alebo videoknihu spolu s e-knihou 77 nemeckých fráz.

Prečítaním Pravidiel obchodných podmienok kupujúci súhlasí s danými pravidlami a podmienkami v plnom rozsahu.

Všetky konzultácie a konverzácie sú špecifické, unikátne a jedinečné. Ide o výsledok duševnej tvorivej a myšlienkovej práce autora.

Kupujúci si v prípade záujmu objedná online kurz, videoknihu, poradenský program alebo konverzáciu, a to prostredníctvom formulára uvedeného na príslušnej stránke.

Objednávka samostatného kurzu je platná až po prijatí platby za službu. Po prijatí platby za online kurz príde objednávateľovi e-mailové potvrdenie, faktúra a inštrukcie k otvoreniu kurzu v členskej sekcii.

V prípade zakúpenia videoknihy 77 nemeckých fráz a následne aj online kurzu nemeckého jazyka, ktorý túto videoknihu taktiež zahŕňa, kupujúcemu nevzniká nárok na refundáciu objednávky videoknihy 77 nemeckých fráz z dôvodu, že online kurz a videokniha sú samostatné a navzájom nezávislé produkty.

Objednávka poradenského programu alebo konverzácie je podmienená výberom alebo dohodnutím termínu konverzácie, resp. konverzácií, ktorý vyhovuje obidvom stranám. Úhradou za poradenský program sa objednávka stáva záväzná a objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí s dohodnutými podmienkami a berie na vedomie, že poradenstvo mu prinesie výsledky len v prípade jeho vlastnej angažovanosti. Poradenstvo objednávateľovi zabezpečí vedenie, duševnú podporu, nezaručuje sa za výsledky, ktoré sú závislé iba od vynaloženého úsilia a práce kupujúceho.

Potvrdením objednávky, resp. potvrdením o platbe zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Faktúru za platbu pošleme najneskôr do 15 dní odo dňa zaplatenia za službu.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Licencia

Kupujúci zaplatením ceny poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie elektronického obsahu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Kupujúci nie je oprávnený použiť elektronický obsah alebo akúkoľvek jeho časť iným spôsobom ako je uvedené v článku týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny elektronického obsahu alebo akúkoľvek ich časť predávať, prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prednášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

Odstúpenie od objednávky alebo jej storno je možné, ak objednávateľ o zrušenie požiada správou na mail info@gastro-nemcina.sk, a to najneskôr do 14 dní od dátumu odoslania objednávky. V prípade zrušenia objednávky kurzu bude klientovi vrátených 50% z predajnej ceny kurzu. V prípade storna poradenského programu nie je možné vrátiť sumu za už absolvovanú časť poradenského programu a vrátených bude 50% zo zvyškovej sumy, a to na bankový účet kupujúceho.

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@gastro-nemcina.sk. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodneme na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Poradenstvom ani kurzom nepreberám zodpovednosť za Vaše výsledky, je to učebná pomôcka, ktorej cieľom je vzdelávať a pomáhať pri vzdelávaní, cieľom je dať potrebné informácie k slovnej zásobe, ku gramatike nemeckého jazyka a vysvetliť javy s tým spojené v súvislosti s odborom gastronómie a ukázať spôsob akým si môžete vyhľadať pracovnú ponuku v oblasti gastronómie online. Kurz ani poradenský program nezaručuje prijatie do zamestnania, ani úroveň znalosti nemeckého jazyka po absolvovaní kurzu a poradenského programu. Vaše výsledky závisia výlučne od Vášho odhodlania, snahy, času a energie vloženej do efektívneho vzdelávania. Úspech na pracovnom pohovore závisí od Vašich znalostí, zručností a od vôle či preferencií zamestnávateľa.

Kupujúcemu nevzniká po absolvovaní kurzu alebo poradenského programu nárok na certifikát alebo iný doklad o absolvovaní.

Kupujúci a predávajúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.gastro-nemcina.sk.
Pravidlá a obchodné podmienky sú platné od 15. 12. 2020. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ich bez uvedenia dôvodu.